Biosfære

Biosfære Møn

Møn er Danmarks første og eneste biosfære-reservat. Det blev oprettet i 2017 efter ansøgning og godkendelse i FN’s organ for undervisning, uddannelse og forskning UNESCO. Programmet MAB “Man And Biosphere” blev grundlagt i 1971 og omfatter i dag over 700 reservater i 124 lande.

Hvad går Biosphere ud på?

Biosfære handler om, at menneskets og naturens trivsel skal gå hånd i hånd. Tanken er, at biosfære-reservaterne skal tjene som forbilleder og inspiration for verden på bæredygtige løsninger, hvor lokalitetens særlige naturværdier ikke bliver svækket, men tværtimod styrket, samtidig med at lokalsamfundet udvikles og trives. Læring, forskning og vidensdeling er centralt; både traditionel viden og innovation har deres berettigelse. UNESCO’s Biosfæreprogram har aldrig været mere aktuelt, jf. klima-, biodiversitets-, forurenings- m.fl. kriser.

Biosfære og turisme

Biosfæreområderne består per definition af kerne-, buffert- og overgangszoner. Kerneområderne er unik, beskyttet natur, hvor menneskelig tilstedeværelse er begrænset til forskning. I buffertzonerne kan visse stille aktiviteter tillades i begrænset omfang. Overgangszonerne er møntet på mere menneskelig aktivitet. I EU har Biosfære stort overlap med Natura 2000 områderne. Hvor der er Natura 2000 og Biosfære, vil der typisk også være turister. Det er der som sådan ikke noget odiøst i. Biosfære skal være med til at sikre, at de træder varsomt, og ikke ødelægger naturen og lokalsamfundet, men tværtimod bidrager positivt. Turisterne er med til at formidle viden og inspiration fra Biosfære-reservatet ud i den vide verden.

Vordingborg Kommune og Biosfære Møn

Men det har aldrig været meningen, at Biosfære skal bruges til at brande følsomme naturområder til en turisme, som via et for stort besøgstryk og malplacerede aktiviteter, overskrider naturens tålegrænse. Desværre er det lige nøjagtig det, Vordingborg Kommune har gjort. Vi anerkender, at Møn UNESCO Biosfære er tovholder og inspirator for et væld af mindre projekter og virksomheder og idealistiske aktiviteter, om hvilke kan siges meget godt. Men det er problematisk, at Biosfære bliver direkte brugt til branding og markedsføring af en vækstorienteret turisme med naturen som trækplaster, som i stigende grad indtager de sidste nogenlunde uforstyrrede naturområder, og derved lægger pres på forstyrrelsesfølsomt dyreliv. Organisatorisk ligger Møn Biosfære i samme kommunale afdeling, som står bag Vordingborg Kommunes vækstorienterede turismestrategi.

Møns Naturforening og Biosfære Møn

Biosfæretanken repræsenterer faktisk alt hvad vi i Møn Naturforening sukker efter, og gerne vil lade os vejlede af. Derfor har vi gennem årene ladet tvivlen komme Biosfære Møn til gode. Vi har i dialogen budt ind med vores synspunkter. Vi har gentagne gange bedt om Møn Biosfæres holdning til, at den mest intensive turisme finder sted i de områder, som Biosfære – med rette – har udpeget til kerneområder, som egentlig burde være friholdt for turisme og friluftsliv. Det er klart, at der er grænser for, hvad et biosfærekontor med et budget i størrelsesorden en million kan løfte. Men Biosfære handler først og fremmest om at vise vej. Det koster ikke ekstra, men forudsætter naturligvis, at viljen er til stede, og at sekretariatet er tilstrækkeligt godt klædt på fagligt, herunder om lovbestemt naturbeskyttelse i medfør af EU’s habitatdirektiv. Det er en kras men desværre ikke ubegrundet tanke, at Møn Biosfære fungerer som en smart måde at narre turister til at tro, at turismen er bæredygtig, selv om den er sket uden fornøden hensyn til natur og lokalbefolkning, som jo egentlig er Biosfæres essens. Et eksempel på såkaldt bæredygtig turisme i Biosfære-regi, var catch-and-release fiskeri på Steges unikke bestand af gedder. Bestanden kollapsede inden for en kort årrække, og har ikke kommet sig siden. Det opreklamerede “bæredygtige” geddefiskeri har utvivlsomt været en faktor.