Skriv fra Møn Naturforening til myndighederne

Om hvordan outdoor og turismeinteresser konflikter med naturbeskyttelse. Skrivet er adresseret til Miljøministeriet, Naturstyrelsen og Vordingborg Kommune m.fl., med C.c.: bl.a. professor i miljøret Peter Pagh og professor i miljøret Ellen Margrethe Basse. 19. juli 2021.

Sukkerfabrikken

Bemærkninger til projektet Sukkerfabrikken og til miljøvurdering 8. juli 2021

Bæredygtig Turismestrategi

Møn Naturforening korrespondance med Vordingborg Kommune i anledning af workshops for interessenter i november-december 2020.

Hjelm Bugt, Feriecenter 500 lejligheder

Møn Naturforening bidrag til idéfase til Lokalplan R 15.11, svarsfrist 29. september 2020

Sukkerfabrikken, 25 pælehuse

Situationsplan 25 huse på pæle, godkendt af Kystdirektoratet

25 huse på pæle ved Sukkerfabrikken. Kystdirektoratets tilladelse fra 9. juli 2020. Kystdirektoratet afgør også, at projektet hverken er VVM pligtigt eller at der skal udarbejdes Natura 2000 konsekvensvurdering. Klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet 5. august 2020.

Klage fra Møn Naturforening. Kystdirektoratets tilladelse til projektet. Tegning af projektet. Indkomne høringssvar.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om Pælehusene fra 25. februar 2021 hjemviser sagen til Kystdirektoratet.

Klintholm Havn Hvidbog

Indsejlingen til Klintholm Havn

I forbindelse med projekt “Hvidbog Klintholm Havn” har Møn Naturforening bidraget med en række konkrete anbefalinger og overvejelser i forbindelse med arkitektfirma Hasløv og Kjærsgaards skitsemateriale som præsenteret på et borgermøde i Klintholm Havn d. 18. juni 2020.

Østmøn Naturforening høringssvar 2019-2020

I efteråret 2019 var mange for foreningen relevante planer i høring. Arbejdet med at skrive høringssvar bidrog væsentligt til processen med at udvikle en fælles forståelse af de problematikker vi har at gøre med. Planernes indhold forstærkede vores fornemmelse af, at Møn står ved en skillevej.

Derfor bringer vi denne række af høringssvar. Selv om afsender er Østmøn Naturforening, så giver de et godt billede af Møn Naturforenings holdninger, og hvilke overvejelser der ligger bagved.

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn Bekendtørelsen træder i kraft d. 1. juli 2020. Link til Miljø- og Fødevareministeriets høringsnotat samt alle de mange høringssvar på høringsportalen.

Høringssvar til Idéfase: Ændring af kommuneplanrammen for feriehotelenheder i købstæderne. Høringsfrist 27.1.2020.

Høringssvar til Kommuneplanstrategi 2019.


Indsigelse mod etagebyggeri på “Ellens Cabaret” grunden, også kendt som Skydevænget Lokalplan B 15.18.02 Boligområde ved Langelinie 48 i Stege

Høringssvar for Strategisk-fysisk udviklingsplan for Stege Kyst.