Klager over Naturbaser Stege Nor

Vi har i juni 2023 indsendt klage over Vordingborg Kommunens afgørelse til fordel for Naturbasebro Fiskerstræde i Stege, klageinstans Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vi har i maj 2023 indsendt klager over Vordingborg Kommunes tilladelse til Naturbase bro Fiskerstræde i Stege samt Naturbase bro Rosengårdshaven, Stege. Klageinstans Kystdirektoratet.

Energistrategi Vordingborg Kommune

Vi har i januar 2023 bidraget med bemærkninger til kommunens energistrategi.

Høringssvar urørt skov

Vi har september 2022 sendt høringssvar til Naturstyrelsen om urørt skov (Klinteskoven).

Klage over Sukkerfabrikken og Pælehusene

Miljø- og Fødevareklagenævnet gjorde opmærksom på, at hvis vi ville have behandlet klagepunktet om manglende strategisk miljøvurdering (SMV) af de planer, strategier og programmer, som Sukkerfabrikkens ferieby har sit ophæng i, så skulle vi oprette en separat klage. Vi har derfor 24. januar 2023 oprettet en klage over manglende SMV-vurdering for de overordnede turismeplaner.

Vi har den 1. juni 2022 sendt denne klage over Vordingborg Kommunes tilladelse til Sukkerfabrikken med Pælehuse.

Aktindsigter i Miljøstyrelsens korrespondance med Vordingborg Kommune, samt manglende dokumentation omkring møde mellem kommunen og ansøger om miljøscreening har givet anledning til Supplement til klagen 17. juni 2022.

DCE-rapport om forstyrrelse af bl.a. vandsport gav anledning til yderligere et supplement den 18 april 2023.

Vordingborg Kommunes afgørelse til fordel for Naturbase Fiskerstræde Stege Nor gav anledning til endnu et supplement den 3. juni 2023.

Høringssvar til Miljøstyrelsens Natura 2000 planer

Med frist 25. maj 2022. Statens Natura 2000 planer er meget centrale i forvaltningen af Natura 2000 områder, da de danner grundlag for kommunens handleplaner og Naturstyrelsens plejeplaner. De kører i en 6 års cyklus. Her finder du Møn Naturforenings høringssvar til Natura 2000 planerne, med en opdatering af vores ståsted, dialogen med myndighederne og henvisninger til centrale dokumenter.

Høringssvar til Helhedsplan for Stege Byvold

Med frist 7. marts 2022. Høringssvar til Stege Vold.

Høringssvar til Sukkerfabrikken og pælehusene.

Nok en runde, denne gang med frist 1. marts. Høringssvar til Sukkerfabrikken. Høringssvar til Pælehusene.

Høringssvar til miljøgodkendelse af det store svinebrug på Risbækvej 5, 4791 Borre, efter de nye regler

Vi synes ikke, at naboerne skal udsættes for endnu flere gener. Derfor er vi uenige i, at kommunen vil dispensere fra kravet om fast overdækning (telt) på de tre store gyllebeholdere. Vores høringssvar.

Rekreativ anvendelse af Møn og farvandet omkring Møn

Om hvordan outdoor og turismeinteresser konflikter med naturbeskyttelse. Henvendelsen er adresseret til Miljøministeriet, Naturstyrelsen og Vordingborg Kommune m.fl., med C.c.: bl.a. professor i miljøret Peter Pagh og professor i miljøret Ellen Margrethe Basse. 19. juli 2021.

Sukkerfabrikken

Bemærkninger til projektet Sukkerfabrikken og til miljøvurdering 8. juli 2021

Bæredygtig Turismestrategi

Møn Naturforening korrespondance med Vordingborg Kommune i anledning af workshops for interessenter i november-december 2020.

Hjelm Bugt, Feriecenter 500 lejligheder

Møn Naturforening bidrag til idéfase til Lokalplan R 15.11, svarsfrist 29. september 2020

Sukkerfabrikken, 25 pælehuse

Situationsplan 25 huse på pæle, godkendt af Kystdirektoratet

25 huse på pæle ved Sukkerfabrikken. Kystdirektoratets tilladelse fra 9. juli 2020. Kystdirektoratet afgør også, at projektet hverken er VVM pligtigt eller at der skal udarbejdes Natura 2000 konsekvensvurdering. Klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet 5. august 2020.

Klage fra Møn Naturforening. Kystdirektoratets tilladelse til projektet. Tegning af projektet. Indkomne høringssvar.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om Pælehusene fra 25. februar 2021 hjemviser sagen til Kystdirektoratet.

Klintholm Havn Hvidbog

Indsejlingen til Klintholm Havn

I forbindelse med projekt “Hvidbog Klintholm Havn” har Møn Naturforening bidraget med en række konkrete anbefalinger og overvejelser i forbindelse med arkitektfirma Hasløv og Kjærsgaards skitsemateriale som præsenteret på et borgermøde i Klintholm Havn d. 18. juni 2020.

Østmøn Naturforening høringssvar 2019-2020

I efteråret 2019 var mange for foreningen relevante planer i høring. Arbejdet med at skrive høringssvar bidrog væsentligt til processen med at udvikle en fælles forståelse af de problematikker vi har at gøre med. Planernes indhold forstærkede vores fornemmelse af, at Møn står ved en skillevej.

Derfor bringer vi denne række af høringssvar. Selv om afsender er Østmøn Naturforening, så giver de et godt billede af Møn Naturforenings holdninger, og hvilke overvejelser der ligger bagved.

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn Bekendtørelsen træder i kraft d. 1. juli 2020. Link til Miljø- og Fødevareministeriets høringsnotat samt alle de mange høringssvar på høringsportalen.

Høringssvar til Idéfase: Ændring af kommuneplanrammen for feriehotelenheder i købstæderne. Høringsfrist 27.1.2020.

Høringssvar til Kommuneplanstrategi 2019.


Indsigelse mod etagebyggeri på “Ellens Cabaret” grunden, også kendt som Skydevænget Lokalplan B 15.18.02 Boligområde ved Langelinie 48 i Stege

Høringssvar for Strategisk-fysisk udviklingsplan for Stege Kyst.