Møn Naturforening er en uafhængig forening, hvis hovedformål er at værne om Møns unikke natur. Du kan bakke op omkring vores arbejde ved at melde dig ind via formular til venstre eller mail kontakt@moennatur.dk. Det er gratis, og giver adgang til nyhedsbreve med mere. Vi har i øjeblikket omkring 270 medlemmer.

Møns fremtid

Vores ø rummer et væld af forskelligartet natur. Der findes inden for korte afstande strand, skov, hede, strandenge, overdrev foruden den berømte kridtklint. Den variation tiltrækker bosættere, der sætter pris på natur og landlige omgivelser. Både fastboende og beboere, der kun opholder sig i deres huse i fritiden. Vi arbejder for, at Møn fortsat kan have kvaliteter, der kan virke tiltrækkende for folk der ønsker uforstyrret naturnydelse. Det er desværre klassisk for de populære turistdestinationer, når der er penge i det for nogen, at de negative forandringer er uafvendelige og pludselige, med store ulemper for de fastboende og naturen. Det vil være rettidig omhu, at kommunen etablerer en de facto sammentænkning af naturbeskyttelse og turisme, mens de mest vidtløftige turismeplaner endnu kun er på tegnebrættet. 

Svaner-stege-bugt
Sådan her skal det se ud. De enorme flokke af knopsvaner fouragerer spredt i Stege Bugt i højsommeren, hvor de fælder svingfjer og ikke kan flyve.

Hvad gør vi? 

Vi har brugt mange timer på at udvikle en forståelse for den helhed, som også naturen er en del af. I medlemmernes rækker har vi adgang til solid faglighed på højt niveau, herunder naturfaglighed, samfundsøkonomi, planlægning og miljøret. For tiden er der højkonjunktur med et blomstrende erhvervsliv, mange nye helårsarbejdspladser – ikke mindst på Klintholm Havn i tilknytning til Kriegers Flak vindmøllerne – og stigende huspriser. Møn er med andre ord ikke prisgivet en fremtid som rendyrket turismemål. Vi appellerer til den brede samtale om Møns fremtid, fordi vi tror på, at et bredt ejerskab til udvikling også vil give naturen den bedste chance.

Vi ser det som vores særlige opgave at være naturens vagthund. Vi er løbende i dialog med embedsmænd i kommunen og søger dialog med politikere. 


Svaner-stege-klumpet-sammen
Her er svanerne blevet stresset af kajak eller tilsvarende. De klumper nu sammen, og fouragerer ikke så effektivt. Fænomenet sås sjældent for blot få år siden.

Møn ved en skillevej

Vordingborg Kommune har sat kursen mod, at Møn skal være et betydende ”kraftcenter” og ”vækstdynamo” for turisme. Dette har kommunen kørt i stilling, uden at spørge lokalbefolkningen, uden at regne på om det er lønsomt for kommunekassen, uden at forholde sig til negative effekter på bosætning og det øvrige erhvervsliv, herunder landbrug – og uden for alvor at tage vejnettets og naturens begrænsede bæreevne med i betragtning. Kort sagt, uden at sikre, at strategien er god og reelt bæredygtig. Vi ser en høj grad af loyalitetsfordrejning til fordel for bl.a. lobbyister og investorer. 

God forvaltningsskik tilsidesat

Visionen med Møn som kraftcenter og vækstdynamo står beskrevet i ”Udviklingsplan for Sjælland og Øerne” fra 2020. Navnet til trods er der lang vej til hvad vi normalt forbinder med planarbejde i det offentlige: Her er hverken hverken offentlighedsfase, transparens eller klagemuligheder. ”Udviklingsplanen” er ret beset en branchebestemt vision. Ikke desto mindre har den haft held til at krabbe sig ind i kommunens officielle planlægning, i første omgang via ”Strategi for bæredygtig turisme”, som dog har en uklar planmæssig status. Strategiens hovedlinjer er lagt i en lukket arbejdsgruppe med repræsentanter for kommunen, den lokale turistforening og Naturstyrelsen. Arbejdsgruppen har tillige tilrettelagt forløbet med workshops. Arbejdsgruppen har hverken efterladt sig dagsordener eller referater. Det, finder vi, er en særdeles grov tilsidesættelse af de mest basale principper for offentlig forvaltning. 

Hjelm Bugt Feriecenter og Sukkerfabrikken

Til alt held er det planlagte store feriecenter ved Hjelm Bugt dømt ude, som værende uforenelig med Planloven. Hvorimod der på Sukkerfabrikken lægges planer for en overnatningskapacitet på op til 2.500 turister. Nogle af dem skal bo i huse på pæle ude i vandet. Vi har intet imod, at de gamle bygninger bliver sat i stand, men vi ser hellere et mere varieret indhold i bygningerne, med knap så mange turister. Samt vi opfordrer kommunen til at forholde sig realistisk til, at Sukkerfabrikken ligger lige op til maritime Natura 2000 områder med forstyrrelsesfølsomme fuglearter. Høringssvar Sukkerfabrikken. Af den grund fraråder vi helt Pælehusene. Høringssvar Pælehusene.

Paelehuse-vandfugle
Stege Havn er et vigtigt opholdssted for store flokke af vandfugle. Flokken er fotograferet på det sted, hvor Pælehusene er planlagt.

Fehmernforbindelsen

Naturen er Møns helt store trækplaster. Men den er langt fra en ubegrænset ressource – og det bør kommunen indrette turismemålsætningerne efter. Det er uholdbart, at gøre naturen endnu mere tilgængelig for rekreativ udnyttelse, både til lands og til vands. Biosfære og Dark Sky bliver brugt til markedsføring uden skrupler, selv om de burde stå som garanter for det modsatte – at turismen sker på lokalsamfundets præmisser. Om få år har vi det helt store rykind fra Femernforbindelsen, hvor Møn vil være inden for to timers køreafstand for 20 mio. europæere. 

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune 2022-2025
Det er langt hen af vejen kommunalbestyrelsens ansvar at passe på Møns natur.

Ja tak til turisme – men med omtanke

Møn Naturforening går ind for en turisme, som respekterer naturens og lokalsamfundets bæreevne og som kommer kommunekassen til gode. Kort sagt, en ægte bæredygtig turisme, som alt andet lige også vil give turisterne – vores gæster – den bedste oplevelse. 

I øvrigt ernærer mange af vores medlemmer sig ved turisme. En turisme i lille skala, med kvaliteter som skræmmende hurtigt bliver udhulet, i takt med at turismen bliver mere massiv, ”flad” og kvantitativt orienteret.  

Gæster, som for fem eller ti år siden nød den storslåede og fredfyldte oplevelse af Møns Klint, fravælger nu den slidte og overrendte Klint, til fordel for hygge i B&B værtens have. 

 


Møn i balance – en vision for et lokalsamfund

Møn Naturforenings vision for Møns fremtid.